APPLICATION FOR THE POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2017

rmÉQÖÃªï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á)ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2017
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 64/£ÉêÀÄPÁw-2/2017-18, ¢£ÁAPÀ:13/07/2017
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
Final Select List has been uploaded.
Date News & Events
Jul
04
2018
Final Select list for the post of DSI has been uploaded.
Jan
29
2018
Medical Examination Call letter has been uploaded FOR THE POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2017 (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Dec
18
2017
Provisional Select list for the post of DSI has been uploaded.
Dec
08
2017

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2017, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible_Candidates for Viva-Voce

Nov
03
2017
Final Answer Key
Oct
09
2017
Provisional Answer Key
Series A   Series B  Series C  Series D  Series E
Sep
11
2017
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 24-SEP-2017.

Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2017, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter without fail.

Aug
03
2017
Bengaluru, 4th Btn, KSRP Date Change

The ET-PST schedule fixed on 09/Aug/2017 & 10/Aug/2017 at Bengaluru, 4th Btn. KSRP is rescheduled to 16/Aug/2017 & 17/Aug/2017 at Same Venue. candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST without fail.(Applicabe only for Bengaluru, 4th Btn. KSRP)

Jul
28
2017
ET-PST COMMENCE FROM 02-AUGUST-2017

ET-PST Call letter has been uploaded for DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2017, Download (from My Applications) and attend the ET-PST Without Fail.(Davangere 2-Aug-17, Kalaburagi 3-Aug-17, Bengaluru, 4th Btn, KSRP 9 & 10-Aug-17)

Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
30/06/2017
02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
16/07/2017
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/07/2017
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
DSI FOR DIRECT CANDIDATE

16.07.2017

Know Your Age
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 16.07.1989 AND 16.07.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 16.07.1987 AND 16.07.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

DSI
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B `  250
02 SC , ST, CAT-01 `  100
DSI Law degree recognized by UGC or Engineering / Technology degree recognized by AICTE or Master Degree in Computer Application
PÁ£ÀƤ£À°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ JL¹nE ¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ EAf¤AiÀÄjAUï / vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ PÀA¥ÀÆålgï C¦èPÉõÀ£ï£À°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«.
ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
DSI 1600 Mtrs Run 7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chances only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chances only)
Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded (Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
DSI 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chances only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chances only)
Shotput ( 4 Kg)
3.75 Mtrs (In 3 chances only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
WEIGHT
(For Women only)
45 Kgs
Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK-Region Reserved Posts  
    Direct Direct
    MEN WOMEN EXSERVICEMEN MEN,WOMEN & EXS TOTAL
01 DSI 09 1 1 01 12

Back to Top