APPLICATION FOR THE POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2017

rmÉQÖÃªï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á)ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2017
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 64/£ÉêÀÄPÁw-2/2017-18, ¢£ÁAPÀ:13/07/2017
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
Viva Voce Examination Call letter has been uploaded.
Date News & Events
Dec
08
2017

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2017, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible_Candidates for Viva-Voce

Nov
03
2017
Final Answer Key
Oct
09
2017
Provisional Answer Key
Series A   Series B  Series C  Series D  Series E
Sep
11
2017
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 24-SEP-2017.

Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2017, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter without fail.

Aug
03
2017
Bengaluru, 4th Btn, KSRP Date Change

The ET-PST schedule fixed on 09/Aug/2017 & 10/Aug/2017 at Bengaluru, 4th Btn. KSRP is rescheduled to 16/Aug/2017 & 17/Aug/2017 at Same Venue. candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST without fail.(Applicabe only for Bengaluru, 4th Btn. KSRP)

Jul
28
2017
ET-PST COMMENCE FROM 02-AUGUST-2017

ET-PST Call letter has been uploaded for DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2017, Download (from My Applications) and attend the ET-PST Without Fail.(Davangere 2-Aug-17, Kalaburagi 3-Aug-17, Bengaluru, 4th Btn, KSRP 9 & 10-Aug-17)

Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
30/06/2017
02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
16/07/2017
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/07/2017
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
PSI (CIVIL) FOR DIRECT CANDIDATE

16.07.2017

Know Your Age
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 16.07.1989 AND 16.07.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 16.07.1987 AND 16.07.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

DSI
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B `  250
02 SC , ST, CAT-01 `  100
DSI Law degree recognized by UGC or Engineering / Technology degree recognized by AICTE or Master Degree in Computer Application
PÁ£ÀƤ£À°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ JL¹nE ¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ EAf¤AiÀÄjAUï / vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ PÀA¥ÀÆålgï C¦èPÉõÀ£ï£À°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«.
ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
DSI 1600 Mtrs Run 7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chances only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chances only)
Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded (Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
DSI 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chances only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chances only)
Shotput ( 4 Kg)
3.75 Mtrs (In 3 chances only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
WEIGHT
(For Women only)
45 Kgs
Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK-Region Reserved Posts  
    Direct Direct
    MEN WOMEN EXSERVICEMEN MEN,WOMEN & EXS TOTAL
01 DSI 09 1 1 01 12

Back to Top